POJEM OUTSOURCING    |   OUTSOURCING A IS APERTUM.CZ    |    TECHNOSOFT    |   KONTAKT

 

OUTSOURCING

 VYSVĚTLENÍ POJMŮ


Outsourcing v praxi znamená přenesení určitých aktivit a odpovědnosti za ně na externí zdroje. Firma tak činí buď z důvodů finančních – například pro jednorázové nebo nárazové akce není nutné dlouhodobě držet kapacity, anebo z důvodů profesionálních – zadá vykonání určité práce specialistům v oboru, kterými ona sama nedisponuje. Předmětem dodávky může být hmotné zabezpečení anebo služby.

Hlavním rozdílem mezi klasickým dodavatelem a outsourcingem je v komplexnosti – firma předává veškerou zodpovědnost za jinak firemní aktivitu externímu dodavateli, což nutně znamená vytvořit kvalitní smluvně zabezpečený partnerský vztah na dlouhodobé bázi.

 


Copyright 2008, Technosoft spol. s r.o.