APERTUM CZ  |  SOFTWARE OKNA 

 

TECHNOSOFT

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Pracovní doba

Objednávání zboží 

Expedice zboží 

Platební podmínky 

Reklamační řád 


Pracovní doba pro styk se zákazníky 

 

Centrála Chropyně 

Pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod. 

 

Pro osobní odběry a platby v hotovosti 

 

Otevírací doba prodejní středisko Chropyně, Moravská 785 

Pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod.


Objednávání zboží 

nahoru

Objednávat zboží u prodávajícího lze následujícími způsoby: 

 

Písemnou formou: Moravská 785, 768 11 Chropyně

 

Telefonickou formou: tel. 605247877 - centrála Chropyně, písemnou formou: Moravská 785, 768 11 Chropyně - centrála Chropyně

 

Prostřednictvím INTERNETU: e-mail prodejna@technosoft.cz, tato možnost je k dispozici 24 hodin denně. 

Telefonicky nebo osobně konzultované objednávky (blokované zboží) je vhodné následně potvrdit písemnou formou - faxem nebo písemnou objednávkou. 

 

Pro maximální urychlení zpracování Vaší objednávky uvádějte, prosím, na vašich objednávkách následující údaje: 

- obchodní jméno a sídlo kupujícího 

- jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH 

- kód zboží dle ceníku 

- přesný název zboží 

- požadované množství 

- přepravní dispozice 

- obchodní jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího (faxová nebo písemná forma) - telefonní kontakt osoby odpovědné za objednávku 

 

V případě výrazné změny kurzu nebo ceny dodavatelem si vyhrazuje Technosoft spol. s r.o. právo na následnou úpravu cen.


Expedice zboží 

nahoru

OSOBNÍ ODBĚR 

 

Osobní odběr zboží je možné realizovat: 

V Chropyni: Moravská 785 - centrála, prodejní středisko firmy 

 

Pokud předem nezaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" nebude kupujícím vyzvednuto do 10 dnů od vystavení faktury, má prodávající právo považovat objednávku na dané zboží za zrušenou. V tomto případě kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny závazně objednaného a neodebraného zboží. 

 

Při odběru zboží v hodnotě nad 15 000 Kč, provádíme do okruhu 20 km rozvoz zdarma ! 

 

DODÁVKA SPEDIČNÍ FIRMOU 

V případě specifikace odběru zboží prostřednictvím spediční firmy Vám bude zboží zasláno na Vámi uvedenou adresu. Při dodání zboží dopravcem bude částka placena v hotovosti dopravci. Tento druh dopravy lze využít pro balíky o maximální hmotnosti do 50kg. Pokud je zboží na skladě a objednávka bude zaslána do 16.00 hod. pracovního dne, bude zboží dopraveno následující pracovní den. Doklady o zboží - faktura, předávací protokol a záruční list jsou přiloženy k zásilce. Dodávku zboží do následujícího pracovního dne lze využít u balíku do max. hmotnosti 50kg. V případě, že hmotnost balíku přesáhne 50 kg, doba dopravy může být maximálně 48 hodin 

 

Upozornění : Pokud se Vám při dodávce zboží spediční firmou vyskytnou nesrovnalosti - např. nesouhlasí počet balíků deklarovaných v soupisce dopravce, u které stvrzujete svým podpisem převzetí, se skutečným počtem doručených balíků nebo je obal jednotlivých balíků viditelně poškozen, proveďte o této události s řidičem zápis, který bude přiložen k soupisce o převzetí. Obratem tuto informaci, spolu s kopií zápisu, adresujte pracovníkům obchodního oddělení.


Platební podmínky 

nahoru

Platby za odebírané zboží lze realizovat dvojím způsobem: 

PLATBOU V HOTOVOSTI 

a) Platba v hotovosti - na centrále v Chropyni (Ing. S. Mlčáková 573 355 489, 605 247 877)

b) Platba v hotovosti spediční službě při přebírání zboží (na dobírku). V případě expedice zboží na dobírku je Vám faxem poslána kopie faktury s informací o částce, kterou po Vás bude pracovník spediční služby požadovat při převzetí zboží. Na této faktuře je uveden způsob dopravy "na dobírku". 

BANKOVNÍM PŘEVODEM 

a) platba na proforma fakturu - před dodávkou zboží Platba se realizuje prostřednictvím tzv. proforma faktury, která je výzvou k provedení zálohové platby na náš účet (pod variabilním symbolem čísla proforma faktury). V okamžiku, kdy je zboží připraveno k expedici je Vám vystavena, odfaxována a následně zaslána poštou proforma faktura. Od okamžiku vystavení proforma faktury je Vám zboží blokováno na skladě po dobu splatnosti proforma faktury. Pokud přijmeme Vaši platbu během splatnosti proforma faktury, je zboží ihned expedováno. K zásilce je přiložen daňový doklad - faktura, na které je uvedeno, že částka byla zálohově uhrazena. Pokud není úhrada proforma faktury provedena v době splatnosti, blokace zboží pro Vaši objednávku je zrušena a vystavujete se tím nebezpečí prodlení dodávky. Podkladem pro expedici zboží u proforma faktur je fyzické naběhnutí částky na náš účet. 

b) platba na fakturu - při dodávce zboží Platba se realizuje prostřednictvím daňového dokladu - faktury, který je vystaven v okamžiku expedice zboží se splatností 7 dnů. 

c) prodej na splátky - je realizován ve spolupráci se společností HOME CREDIT FINANCE a.s., Kounicova 284/39, 62000 Brno, tel.: 5 415 982 94 

Dále společností GE CAPITAL MULTISERVIS, a.s., Opletalova 2, 77191 Olomouc, tel.: 58 554 2256 

A ČESKOU SPOŘITELNOU a.s., Záramní 4463, 76165 Zlín, tel.: 57 761 2233 

Podmínky společnosti Home Credit: 

- vždy OP + druhý doklad totožnosti (ŘP, CP, RL) 

- klienti v zaměstnaneckém poměru – potvrzení o výši příjmu na formulářích společnosti, datum vystavení nesmí být starší než jeden měsíc 

- klienti důchodci potvrzení o výši důchodu vystavené ČSSZ, Českou poštou nebo bankovním ústavem klienta 

- klienti podnikatelé – kopii daňového přiznání klienta za poslední zdaňovací období s razítkem FÚ 

- výše platby v hotovosti: do 20 000,- Kč – 10%, nad 20 000,-Kč – 20% 

- délka úvěru: od 4 měsíců……….až 48 měsíců 

- úvěry nad 30 000,- Kč – musí být ručitel (může to být i někdo z rodiny) 

- úvěry nad 50 000,- Kč – musí být ručitel – cizí osoba a musí doložit výši příjmu

- možnost nákupu na YES KARTU – nevyčerpaný zůstatek na úvěrovém účtu musí být větší nebo roven požadované částce, doklady: OP + YES karta 

 

Podmínky společnosti Home Credit: 

- doba splácení od 10 měsíců až 50 měsíců 

- výše úvěru od 3000,- Kč do 75 000,- Kč – dělí se do tří kategorií: 

      3 000,- Kč až 18 000,- Kč platba v hotovosti minimálně 10% 

      18 001,- Kč až 32 000,- Kč platba v hotovosti minimálně 20% 

      32 001,-Kč až 75 000,- Kč platba v hotovosti minimálně 30% 

všeobecné podmínky: věk 18 let a více, max. 70 let 

- platný OP + druhý doklad totožnosti (ŘP, RL, CP)

- trvalý zdroj příjmu (pracovní poměr, podnikatelský příjem důchodci), zaměstnanec nesmí být ve zkušební ani výpovědní lhůtě 

- adresa trvalého bydliště i kontaktní adresa – na území ČR 

- jiné smlouvy se společností Multiservis a.s. nesmí vykazovat nedoplatek 

- vždy bez ručitele 

- možnost nákupu na OK KARTU – doklady: OP + OK karta 

 

Podmínky ČS – Sporoservis: 

- klient ČS, a.s., s příjmem poukazovaným na sporožirový účet předkládá pouze OP 

- klient ČS,a.s., bez příjmu na sporožirový účet předkládá OP + potvrzení o příjmu 

- kdo není klientem ČS,a.s., předkládá OP + potvrzení o příjmu na formulářích ČS,a.s., a výpis z účtu u své banky z minulého měsíce 

- pevná úroková sazba úrok je splácen z nesplaceného zůstatku úvěru, bez sankčních poplatků 

- možnost odkladu splátek o dva měsíce 

- jednorázové čerpání úvěru 

- nulová akontace 

- doba splatnosti úvěru do 48 měsíců


Reklamační řád 

nahoru

1. Všeobecné ustanovení 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupené u firmy TECHNOSOFT spol. s r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. 

 

Ke každému zboží zakoupenému u firmy TECHNOSOFT spol. s r.o. je přikládána faktura a dodací list, který slouží zároveň jako list záruční, nebo paragon a záruční list. 

 

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího, případně záručního listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží za okamžik, kdy zboží přebírá dopravce. 

 

2. Záruční podmínky 

Záruční doba běží ode dne převzetí výrobku (datum prodeje) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční lhůta neprodlužuje. 

 

Zákazník uplatňuje reklamaci v místě prodeje. Reklamované zboží je možno doručit osobně nebo zaslat zásilkovou službou na vlastní náklady. Firma TECHNOSOFT spol. s r.o. hradí dopravu zpět k zákazníkovi. 

 

Při reklamaci je nutno předložit: 

- kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu, včetně příruček, kabelů, disket a ostatního příslušenství 

- popis závady 

- kopii dokladu o zakoupení (fakturu, dodací list, paragon) 

- projevuje-li se závada pouze v určitém software, je nezbytné předložit originální instalační diskety a registrační kartu (licenci). 

 

Bez těchto náležitostí nelze uznat reklamaci za oprávněnou a oprava bude účtována jako pozáruční nebo bude vrácena zpět zákazníkovi. 

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 

- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba 

- porušením ochranných pečetí a nálepek na zboží 

- poškozením zboží při dopravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)  

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí 

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží 

- pokud byly škody způsobeny počítačovými viry 

- pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a neoriginálního spotřebního materiálu (tonerů apod.) 

- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení dodavatele 

- zapojením do el. sítě neodpovídající příslušné normě ČSN 

- zboží bylo poškozeno přírodními živly 

 

3. Závěrečné ustanovení 

Firma TECHNOSOFT spol. s r.o. neručí za budoucí nekompatibilitu výrobků způsobenou morálním zastaráním během záruční doby. Výměna zboží, zrušení kupní smlouvy stejně jako veškeré spory, k jejichž urovnání nedojde dohodou, se řídí platnými právními předpisy ČR zejména ustanoveními Občanského zákoníku část osmá - Závazkové právo. Firma TECHNOSOFT spol. s r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry. Veškeré náklady vniklé neoprávněnou reklamací hradí v plné výši zákazník.

nahoruCopyright 2011, Technosoft spol. s r.o.